Hoitotyön muutos ja digitalisaatio

Hoitotyön toimintaympäristö on muuttumassa radikaalisti tulevina vuosina. Muutosta on jo tapahtunut kuluneen kymmenen vuoden aikana, mutta siitä, miten siinä ollaan onnistuttu, voidaan olla montaa mieltä. Hoitotyön sisältö on muuttunut vaativammaksi, lisäksi painopiste hoitotyössä on siirtynyt kotiin ja tulevaisuudessa yhä enemmän omahoitoon eli ihmisen itsensä harteille sekä omaishoitoon eli omaisen harteille. Käytännössä se tarkoittaa, että yhä vaativampaa hoitoa tarvitsevia hoidetaan kotona niin ammattilaisten kuin ei-ammattilaisten toimesta.

Tulevaisuuden muutoksen seurauksena myös hoitotyön kentällä pitää olla hoitotyön asiantuntijoita, jotka pystyvät vastaamaan näihin muuttuviin ja usein haastaviin tilanteisiin. Asiantuntijuuden valuttaminen kentälle on ollut haasteellista ja tämä on aiheuttanut sen, että hoitotyön on usein tehotonta ja puutteellista. Tarvitaan uusia ratkaisuja asiantuntijuuden hyödyntämiseksi. Tässä keskiössä on ammattitaitoinen ja taitava henkilöstö sekä hoitotyötä tukevat digitaaliset ratkaisut.

Meidän esihenkilöiden tulee ymmärtää, että työympäristön pitää tukea yksilöllisesti jokaisen asiantuntijuuden kehittymistä. Työn johdon on ymmärrettävä, että heidän tärkein resurssinsa on asiansa tunteva ja työhönsä tyytyväinen henkilöstö. Jokaista työntekijää pitää pystyä tukemaan niin, että he voivat kehittyä hoitotyön asiantuntijoiksi. Tämä asiantuntijan rooli on palkitseva jo itsessään, vaikkakin palkkauksen pitää vastata työn vaativuutta ja siihen pitää olla kehitetty mittareita, joilla jokaisen työntekijän henkilökohtaista osaamista voidaan mitata. Tarvitaan selkeät työn prosessit, joissa on keskitytty siihen, että työ voidaan suorittaa tehokkaasti ja laadukkaasti. Tässä digitalisaatio on hyvä renki, muttei koskaan saa nousta isännän asemaan, jolloin painopiste siirtyy pois ihmisen osaamisesta ja sen parhaasta hyödyntämisestä. Ihminen on tärkein kaikessa hoitamisessa. Tämä koskee niin työntekijöitä kuin asiakkaita. Hyvän asiakaskokemus on lähtökohta kaikelle toiminnalle ja myös digitalisaatiossa tämä tulee ottaa huomioon.

Käytännön hoitotyön digitalisaatiossa ollaan usein kehitetty toimintaa laitteiden tai ohjelmistojen kautta, vaikka ensimmäisenä pitäisi olla työn prosessien digitalisoiminen. Tällä hetkellä kehityksen pitäisi keskittyä siihen, miten saamme digitalisaation kautta tehostettua toimintaa. Digitalisaatiota voidaan parhaiten hyödyntää toiminnan- ja hoidonohjauksessa ja työn kehittämisessä.

Omahoito on tulevaisuuden trendi, jota mm. Omakannan kehittyminen vahvistaa. Ihminen otetaan osaksi omaa hoitoaan ja jokainen voi olla aktiivinen omaa terveydentilaansa koskevan datan kerääjä ja tallentaja. Tämän vuoksi ihmisille pitää olla tarjolla erilaisia keinoja datan hyödyntämiseen. Tämän hetkiset sovellukset keskittyvät yksittäisten sairauksien hoitoon ja niiden painopiste on staattisen tiedon tallentamisessa, jolloin ihmisellä on hyvin vähän mahdollisuuksia osallistua aktiivisesti hoitoonsa. Tieto on levinnyt sirpaleisesti, eikä kokonaisvaltaista sovellusta, jossa keskitytään personoituun omahoitoon ole tarjolla.

Kotihoito tarvitsee mullistuksen, jossa hoitotyön tukena ovat valtavat näyttöön ja tutkittuun tietoon pohjautuvat tietovarannot, joita voidaan hyödyntää yksilöllisen hoidon suunnittelussa. Keinoälyn avulla kerätystä datasta voidaan löytää terveyteen vaikuttavia seikkoja, joihin voitaisiin puuttua varhaisen puuttumisen ja ennaltaehkäisyn periaatteita noudattaen. Kansantalouden näkökulmasta tämä on merkittävä keino hillitä kasvavia terveydenhuollon menoja ja suuri merkitys sillä olisi myös inhimillisen kärsimyksen vähentämisessä. Tulevaisuudessa, kun keinoäly on yhdistettynä hoitotyön asiantuntijuuteen, voidaan kentällä hoitaa vaativiakin tilanteita.

Tulevaisuudessa (ja nyt) hoitotyössä ei tarvita tietokoneita kirjaamiseen, vaan kaikki toiminta voidaan tehdä kentällä mobiilisti. Tulevaisuudessa ei tarvita toimistoja, vaan aika voidaan käyttää asiakkaan luona toimimiseen. Tulevaisuudessa asiakkaan ei tarvitse lähteä kotoaan, vaan etäyhteyksien avulla hoito tuodaan ihmisen luo. Tulevaisuudessa moniammatilliset tiimit toimivat yhteistyössä reaaliajassa, jolloin pystytään hyödyntämään tehokkaasti eri alojen asiantuntijuus yksilön hyödyksi. Etäyhteydet ja älykkäät hoitotyön sovellukset auttavat myös omahoidon suunnittelussa ja käytännön hoitotyön toteuttamisessa. Ihminen pääsee oikeasti osaksi omaa hoitoaan. Tietenkin tarvitaan hoitotyön asiantuntijoita, niin lähi- kuin sairaanhoitajia, toteuttamaan ja tukemaan kotona tapahtuvaa hoitotyötä. Ainoa todellinen säästö tulee siitä, että hoitotyötä toteutetaan moniammatillisessa yhteistyössä asiakkaiden itsensä kanssa.

Kuitenkaan digitalisaatio ei ole työssä itseisarvo. Se on yksi tärkeä työväline, jotta palveluista saadaan kustannustehokkaita. Lisäksi se mahdollistaa toimintojen järjestämisen uudella tavalla. Tästä yksi hyvä esimerkki ovat liikkuvan hoitotyön yksiköt, joiden toiminta perustuu mobiili- ja pilvipalveluihin, ohjelmistoihin ja laitteistoihin. Toiminta ei ole sidottu mihinkään kiinteään toimipisteeseen. Suurimman haasteen digitalisaatioon tuo se, miten helppokäyttöisiä laitteet ja ohjelmistot saadaan todellisuudessa käyttöön ja niin tehtyä helppokäyttöisiksi, ettei se nouse esteeksi niiden käytölle. Ja tämä koskee kaikkia käyttäjätasoja. Kentällä hoitohenkilökunnalla pitää olla käytössään laitteisto, joka on toimintavarma ja helppokäyttöinen, muussa tapauksessa näistä ei saada irti kaikista parhainta hyötyä.

Tämän hetken tärkein asia hoitotyön kehityksessä on keskittyä hoitajien asiantuntijuuden kasvattamiseen. Hoitajat tarvitsevat lisää osaamispääomaa kentälle, jotta he pystyvät hoitamaan asiakkaat ja potilaat mahdollisimman hyvin. Nyt on aika nostaa keskiöön, että sairaanhoitajat ja lähihoitajat ovat hoitotyön asiantuntijoita ja sen osaamisen kehittymisessä tarvitaan tukea ja koulutusta. Toinen asia, mitä hoitotyössä tällä hetkellä tarvitaan, on digitalisaation todellinen hyödyntäminen. Erilaiset kokonaisvaltaiset hoitotyön sovellukset pitää saada osaksi jokaisen ihmisen arkea. Sitä kautta tulevaisuuden sukupolvet voivat hyödyntää digitalisaatiota omahoidossa ja omaistensa hoidossa. Digitalisaatiota hyödyntäen voimme tehdä laadukasta ja kustannustehokasta hoitoa. Koska säästöähän meidän nykytilanteemme tarvitsee ja ihmiset haluavat myös tulevaisuudessa tulla hyvin hoidetuksi.

Suvi Venäläinen, CEO, Nursie Health Oy
25.5.2020